چهارشنبه، 2 اسفند 1396 - 16:24   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
- اندازه متن: + -  کد خبر: 226صفحه نخست » تراث شناسی(شناخت میراث کهن ما)دوشنبه، 4 بهمن 1389 - 15:48
رساله فی انشاء المثلثات القائمه الزوایا المنطقه الاضلاع/ ابوجعفر خازن
ابو جعفر خازن در میان دانشمندان معاصر خود و آنان که پی از وی بوده اند به تبحر در ریاضیات، نجوم و ابزار رصدی معروف بوده است. ...
  

حنیف قلندری


ابو جعفر خازن
ابو جعفر محمد بن الحسین خراسانی از ریاضی دانان و منجمان بنام قرن چهارم است. او به احتمال زیاد بیشتر عمر خود را در شهر ری، یکی از مراکز حکومت دیالمه، سپری کرده و از حمایت های ابوالفضل بن احمد، وزیر دربار رکن الدوله، برخوردار بوده است (دائره المعارف اسلام، ذیل مدخل). وی احتمالا در دربار دیلمی از جایگاه خاصی برخوردار بود. در «الکامل» ذیل وقایع سال 342 ق به جنگی بین ابوعلی بن محتاج، سپاهدار سامانی و رکن الدوله اشاره شده که در آن از ابو جعفر خازن صاحب کتاب «زیج الصفائح»، به عنوان حکم طرفین برای عقد قرارداد صلح نام برده شده است (ابن اثیر، ج 8، ص 504). با وجود این، در باب زندگی وی شرح کاملی در کتب تراجم نیامده است. ابن ندیم در «الفهرست» تنها به معرفی کتاب های وی بسنده کرده است (ابن ندیم، ص 341) و قفطی در باب وی می گوید:
«کنیه اش از نامش مشهروتر است، عجمی نسبت است و به علوم حساب، هندسه و تسییرات و ارصاد عالم بوده است» (قفطی، ص 396). سال مرگ وی را بین سال های 350 تا 360 ق/ 961 تا 971 م دانسته اند (قربانی، ص 63). ابو جعفر خازن در میان دانشمندان معاصر خود و آنان که پی از وی بوده اند به تبحر در ریاضیات، نجوم و ابزار رصدی معروف بوده است. ابوزید بلخی از دانشمندان و جغرافی دانان ایرانی، متوفی به سال 322 ق، که از معاصران خازن است، کتاب «شرح صدر کتاب السماء و العالم» خود را به وی تقدیم کرده است (ابن ندیم، ص 311). بیرونی در کتاب «تهدید نهایات الاماکن» به رصدی که ابوالفضل هروی با حضور ابو جعفر خازن در ری انجام داده اند، اشاره می کند. وی چنین می نویسد: «و در آن [ری] ابوالفضل هروی با حضور ابو جعفر خازن ارتفاع خورشید را در نیم روز چهارشنبه، دوازدهم ربیع الآخر سال سیصد و چهل و هشت هجری رصد کردند...» (تحدید نهایات الاماکن، ص 73). این رصد در زمره ی رصد هایی است که در سرزمین های اسلامی برای تعیین میل اعظم، یعنی زوایه ی بین صفحه ی دایره البروجی و استوای سماوی، صورت گرفته است. بیرونی در «استیعاب وجوه الممکنه...» به کتابی از ابو جعفر خازن اشاره می کند که خازن در آن به تشریح چگونگی تعیین افق روی دایره البروج پرداخته، ولی بیرونی نامی از کتاب نبرده است (بیرونی، 1380 ش، ص 84). از توانایی خازن در باب حل مسائل مربوط به قطوع مخروطی نیز سخن گفته شده است. بیرونی در بخشی از کتاب «استیعاب الوجوه الممکنه...» به همین مطالب اشاره می کند و خازن را در زمره ی افرادی چون ابراهیم بن سنان و ابو سهل کوهی به عنوان میراث داران آپولونیوس در این مبحث معرفی می کند (بیرونی 1380 ش، ص 200). بیرونی در «استخراج الاوتار» نیز به خازن اشاره کرده و برهانی از او را به قضیه ی سوم از این کتاب بیان کرده است (بیرونی، 1965 م، ص 41) که در ادامه بدان اشاره می کنیم. نام خازن را در آثار خواجه نصیر نیز می توان یافت. وی در پایان کتاب «تحریر کتاب معرفه مساحه الاشکال بنوموسی»، قضیه ای را از خازن بیان کرده که در آن خازن روشی برای محاسبه ی مساحت مثلث با استفاده از اضلاعش بیان کرده است (طوسی، ص 26). خیام نیز در کتاب خود به خازن اشاره می کند. وی پس از بیان این مطلب که ماهانی در برخورد با معادله ای از درجه ی سوم در حل مساله ی ارشمیدس آن را ممتنع شمرد، می گوید که ابو جعفر خازن این مساله را از طریق قطوع مخروطی حل کرده است (مصاحب، ص 201 و 223). مساله ی مربوطه عبارت است از یافتن صفحه ای که کره ای را به دو قسمت تقسیم کند با حجم هایی که نسبت معینی با هم دارند. ابو جعفر خازن نخستین بار این مساله را از طریق قطوع مخروطی حل کرد.
آثار خازن 
1* تفسیر صدر المقاله العشاره من کتاب اقلیدس
ابن ندیم در ابتدای مقاله ی هفتم از فن دوم، آن جا که از اقلیدس نام می برد این کتاب را به خازن نسبت می دهد و اشاره می کند که در ادامه، از خازن صحبت خواهد کرد (ابن ندیم، ص 325)، اما وی در بخشی که به خازن اختصاص داده است، از این کتاب حرفی به میان نمی آورد. نام این کتاب در «کشف الظنون» نیز ذیل نام خازن ذکر شده است (حاجی خلیفه، 22). از این کتاب نسخه های بسیاری موجود است که از آن جمله می توان به نسخه ی شماره ی 3/284 دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران، نسخه ی شماره ی 3/5924 برلین، نسخه ی شماره ی 5/331 کتاب خانه ی آصف ریاض حیدر آباد اشاره کرد (سزگین، ص 299).
2* زیج الصفائح
قفطی از این کتاب نام می برد و آن را مهم ترین کتاب در این زمینه می شمرد(قفطی، ص 396). بیرونی نیز در کتاب «مقالید علم الهیئه» به این کتاب اشاره کرده و نوشته که ابو جعفر در آن تحقیقاتی درباره ی شکل قطاع انجام داده است (قربانی، 1374 ش، ص 305). خازن در این کتاب ادعای ابو معشر بلخی را درباره ی ماهیت سیارات که با نظریات دیگران مغایر است، نقد کرده است. بیرونی در «تحدید نهایات الاماکن» به این نکته اشاره کرده و مقایسه ای بین ابو معشر و خازن صورت داده است (زندگی نامه ی علمی دانشوران، ذیل مدخل). ابو نصر عراق در تصحیح اشتباهات این رنج کتابی نوشته و آن را «فی تصحیح ما وقع لابی جعفر الخازن من السهو فی زیج الصفائح) گفته است که می تواند وتر زاویه ی یک درجه را حساب کند، اگر تثلیث زاویه امکان پذیر باشد (همان جا). اصل این زیج از بین رفته، اما نسخه ای کتابی نجومی مشتمل بر فصولی در مورد ابزار نجومی در برلین به شماره ی 5857 موجود است که به احتمال زیاد فصل هایی از همین کتاب اند (همان جا).
«البرهان علی شکل السابع من کتاب بنی موسی»؛ خواجه نصیر الدین طوسی این برهان را در انتهای «تحریر کتاب معرفه مساحه الاشکال بنوموسی» آورده است و آن را به خازن نسبت داده است. علاوه بر این، از این برهان چند نسخه ی خطی نیز موجود است که از آن میان می توان به نسخه ی موجود در سازمان لغت نامه اشاره کرد (سزگین، ص 299).
3* رساله فی البرهان علی انه لا یمکن ان یکون ضلعا عددین مربعین یکون مجموعهما مربعا فردین بل یکونان زوجین او احدهما زوج و الاخر فرد
موضوع این رساله اثبات این حکم است که مجموع مربعات دو عدد که هر دو فرد باشند، مربع کامل نخواهد بود و باید هر دو زوج یا یکی فرد و دیگری زوج باشد. خازن این رساله را برای عبداله بن علی حاسب نوشته و نسخه ای از آ ن به خط سبزی در کتاب خانه ی پاریس و به شماره ی 49/2457 موجود است (قربانی، 1365 ش، ص 65).
4* رساله فی انشاء المثلثات القائمه الزوایا المنطقه الاضلاع
موضوع این رساله یافتن اعداد صحیحی است که ریشه ی چند معادله ی به کار رفته در کتاب باشند (همان جا). نسخه ی خطی این رساله نیز به خط سجزی و به شماره ی 49/2457 در پاریس موجود است، علاوه بر این، نسخه ی دیگری از این رساله به شماره ی 20/2457 در پاریس موجود است که با نسخه ی دوم تفاوت هایی دارد (همان جا). عادل انبوبا متن این دو رساله (رساله ی شماره ی 3 و 4) را در سال 1979 م به همراه توضیحاتی به زبان فرانسوی در مجله علوم عربی منتشر کرد. او در این مقاله اشاره کرد که احمد سعیدان این دو مقاله را در دسامبر 1987 میلادی، در مجله ی «الدراسات» به زبان انگلیسی منتشر کرده است (همان جا).
5* فی استخراج خطین بین خطین متوالیه متناسبه من طریق الهندسه الثابه
این رساله به ترسیم دو واسطه ی هندسی بین دو پاره خط مفروض می پردازد. کارادوو در سال 1898 م خلاصه ای از این رساله را به فرانسه برگردانده است و کارل کهل در سال 1923 میلادی این رساله را در ادامه ی مقاله ای آورده که درباره ی تثلیث زاویه نوشته است (قربانی، 1365 ش، ص 65). نسخه ای از این رساله هم در کتاب خانه ی پاریس به شماره ی 47/2457 موجود است (همان، ص 66). ابن ندیم وقفطی کتابی با عنوان «مسائل العددیه» را به خازن نسبت داده اند که نسخه ای از آن در دست نیست. خواجه نصیر الدین طوسی هم در کتاب «شکل القطاع» به کتاب «فی میل الاجزاء» از خازن اشاره می کند و استدلالی درباره ی مثلث قائم الزاویه ی کروی از آن بیان می کند (قربانی، 1365 ش، ص 66). بیرونی در کتاب «قانون مسعودی» به کتاب «فی الابعاد و الاجرام» از خازن اشاره می کند که این کتاب نیز از بین رفته است (بیرونی، 1955 م، 3/1312). هم چنین وی در «آثار الباقیه» از کتاب «مدخل کبیر الی علم النجوم» نام می برد و آن را به خازن نسبت می دهد که این کتاب هم از بین رفته است (آثار الباقیه، ص 258 و 259).  علاوه بر این، بیرونی در «مقالید علم الهیه» و «قانون مسعودی» به تفسیری از خازن بر مجسطی اشاره می کند که از این تفسیر نیز نسخه ای در دست نیست (قربانی، 1365 ش، ص 66).
علوم و فنون / شهریور 88 

 

بیرونی در «استیعاب وجوه الممکنه...» به کتابی از ابو جعفر خازن اشاره می کند که خازن در آن به تشریح چگونگی تعیین افق روی دایره البروج پرداخته است.

 

 

منبع: علوم و فنون_ مرداد 1388

 

 

 

   
  
کلیدواژه ها: علوم و فنون - ابوجعفر خازن


(همکاری در نشر این نوشته برای دیگران) : Share/Save/Bookmark

نظرات کاربران: 1 نظر (فعال: 1 ، در صف انتشار: 0، غیر مرتبط: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
بهزاد مهر امیریان
|    | 1393/8/15 - 00:11 | |
من جوابش را پیدا کرده ام ولی باید خط کش و پرگار خیلی دقیق باشند .


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
این کتاب که از منابع آزمون کنکور دکتری رشته نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت است در 19 فصل تدوین شده و توسط تعدادی از دانشجویان رشته نانوفناوری پزشکی زیر نظر دکتر ...
 
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
 
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
 
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
معرفی برنده جایزه نمایشنامه نویسان جوان سال 2011 آلمان
هفدهمین جایزه تشویقی کلایست از سوی شهر فرانکفورت (اودر) با همکاری جشنواره «رور» ، انجمن نمایشنامه شناسان و بخش نمایشگاه و برنامه های جشنواره کلایست اهدا می شود. ماریانا زالسمان نویسنده 26 ساله ساکن برلین برای نمایشنامه «ماه گرفتگی پنجره ارغوانی» به عنوان برنده امسال جایزه حمایتی کلایست برگزیده شد.
چشم‌اندازی از رمان ایران، مسیرِ طی‌شده و راهِ پیشِ ‌رو
نگاهی به وضعیت رمان و رمان نویسی در ایران

رمان در ایران پدیده‌ای وارداتی است که از زمان جنبش مشروطه نخستین نمونه‌های فارسیِ آن نوشته شدند. رمان ایرانی سه دوره‌ی تاریخی را پشت سر گذاشته و اکنون حدود یک دهه است که وارد چهارمین دوره‌ی تحولِ خود شده است. نخستین رمان‌های ایرانی بیشتر صبغه‌ای تاریخی داشتند و با تأثیرپذیری از ترجمه‌های فارسیِ رمان‌های مشهور غربی نوشته شده بودند.
فهرست برندگان جوایز منطقه‌ای کشورهای مشترک‌المنافع سال 2012
جایزه کشورهای مشترک المنافع با هدف تشویق نویسندگان و با همکاری سازمان‌های جهانی ادبی، قصد گسترش فعالیت‌های ادبی در 54 کشور عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع را دارد. این جایزه که در دو بخش رمان و رمان نخست اهدا می‌شود، امسال با تغییراتی روبه رو شد و برندگان منطقه‌ای این جایزه از امسال به جای چهار منطقه در پنج منطقه انتخاب شدند.
فهرست برندگان جایزه آنیسفیلد-وولف سال 2012 آمریکا
جوایز آنیسفیلد – وولف برای تجلیل از کتاب‌هایی که نقشی مهم در درک ما از مسایل نژادپرستانه و قدردانی ما از تنوع فرهنگ‌های بشری دارند، هر سال اهدا می‌شوند. ادیت آنیسفیلد شاعر اهل کلیولند این جوایز را در سال 1935 برای تجلیل از پدرش جان آنسفیلد و همسرش اوژن وولف بنیادگذارد.
اعلام برنده جایزه بهترین مقاله انجمن نویسندگان ژنو در سال 2011
مقاله‌ای به قلم سوفی سالین در ستایش میشل لایریس نویسنده سورئال فرانسوی جایزه بهترین مقاله انجمن نویسندگان ژنو را دریافت کرد.
اعلام برنده جایزه گوتنبرگ سال 2012 آلمان
جایزه گوتنبرگ به ارزش 10 هزار یورو از سوی بنیاد بین المللی گوتنبرگ و شهر ماینتس هر دو سال یک بار اهدا می‌شود و به نام یوهانس گوتنبرگ مخترع آلمانی ماشین چاپ نامیده شده که اواخر قرن 14 در ماینتس متولد شد و در سال 1468 در همین شهر درگذشت. برنده امسال را یک هیات امنا به سرپرستی ماریانه گروسه برگزیدند.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  بگو در چه حالی؟ بگویم چه کتابی بخوان!!
  ده کتاب کودک به پیشنهاد فریدون عموزاده‌خلیلی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه غرب وغرب شناسی
  رمان های پیشنهادی پل استر برای مطالعه
  سیر مطالعاتی با موضوع فرقه های انحرافی
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه صهیونیسم‌شناسی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع ازدواج
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دینی فرزندان
  سیر مطالعاتی پیشنهادی در موضوع توحید
  سیر مطالعاتی استاد اصغر طاهرزاده
  سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دختران
  سیر مطالعاتی در زمینه خداشناسی و توحید
  کتاب های خوب و خواندنی با پیشنهاد نویسنده وبلاگ چکه های فکر
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه رسانه و تهاجم فرهنگی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع مطالعات قرآنی
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار