جمعه، 3 آذر 1396 - 11:10   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
- اندازه متن: + -  کد خبر: 1468صفحه نخست » پیشخوان کتابفروشی هایکشنبه، 5 بهمن 1393 - 19:19
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلمجامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت آنها منجر گردد. اگر به این نکته توجه نشود، ابعاد روحانی و معنوی و کرامت نفس بشریت در سیلاب فزایندة مدرنیته و در زیر ارابة سنگین ماشینیزم به فساد و تباهی کشیده خواهد شد. بنابراین توسعه و استراژی های آن را نباید منفک از عدالت معنی و تفسیر نمود و نباید نقش آرمان  عدالت را در تدوین راهکار  توسعة صنعتی نادیده انگاشت، زیرا این عنصر سازنده ی انسان و جامعه و تاریخ  است.
  

مشخصات کتاب:

ناشر: انتشارات تعالی اندیشه

نام کتاب: اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی

به کوشش: محمدرضا امینی ـ مجید پرحلم

طراح گرافیک: حسین کریمزاده

ناظر چاپ: حیدر بهرامی

شابک: 7 ـ 2 ـ 94550 ـ 600 ـ 978

شمارگان: 2000 نسخه

نوبت چاپ: اول ـ 1393

بها: 19500 تومان

حقوق چاپ و نشر، محفوظ و متعلق به ناشر است

پست الکترونیک: taali.andisheh@publicist.com

وبگاه: www.tapbook.ir

 

نحوه خرید کتاب:

1- مراجعه به دفتر انتشارات

آدرس: تهران - خیابان سعدی جنوبی - نبش مخبرالدوله - پلاک 2 (ساختمان انتشارات امیرکبیر) - طبقه 5 - تعالی اندیشه

تـلـفن:33904457

2- خرید اینترنتی و تحویل از طریق پست از طریق لینک زیر

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم

فهرست محتوای کتاب:

پیشگفتار

فصل اول: باید به اصول اقتصادی قانون اساسی نزدیکتر شویم

فصل دوم: نجات اقتصاد ایران

فصل سوم: لانهای بر پرچین آتش‌‌فشان

فصل چهارم: گسترش عدالت اقتصادی

فصل پنجم: قانون اساسی، تبلور گفتمان انقلاب اسلامی است.

فصل ششم: اندیشهی اقتصادی انقلاب اسلامی

فصل هفتم: اقتصاد وسیله است.

فصل هشتم: اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی متولی می­خواهد.

فصل نهم: محصول قانون اساسی؛ نزدیک شدن طبقات اقتصادی جامعه

فصل دهم: عدالت و اخلاق، مؤلفههای اصلی اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی

فصل یازدهم: تضادی بین اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی با اندیشههای علمی وجود ندارد.

فصل دوازدهم: جامعة اسلامی نیازمند توزیع عادلانة درآمد است.

فصل سیزدهم: رویکرد آخرتگرایی در نظریههای اقتصاد اسلامی

نمایــه

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم

 

معرفی کتاب:

این کتاب بر آن است که در گفتوگوهایی اکتشافی با صاحبنظران و اساتید اقتصادی حوزه و دانشگاه بتواند ابعاد آن چیزی را به بحث بگذارد که ترکیب واژگانی «اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی» را برای آن ابداع نمودهایم و سپس در اندازة توانمندی و ظرفیت خود، جریانی را برای تبیین مؤلفه‌‌های اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی ‌‌پیگیری نماید. آنچه در این میان مد نظر است، نه انگیزههای اقتصادی انقلاب اسلامی و نه بررسی نظریههای اقتصادی در خصوص رخداد انقلابها و نه ابعاد فقه اقتصاد یا اقتصاد اسلامی است، بلکه بررسی اندیشهای که پدیدة انقلاب اسلامی در حوزة اقتصاد و ابتنای اقتصادی در آیین کشورداری و حکومت داشته، هدف اصلی ما تلقی میگردد. به اعتقاد ما بررسی و تبیین اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی متضمن شناخت همة موضوعهایی است که ذکر آنها رفت، اما این اندیشه را دارای هویتی مستقل نسبت به همة آنچه میدانیم که تاکنون ارائه شده است. طرح این موضوع در میان اساتید و نخبگان اقتصادی بازتاب و استقبال مناسبی داشته است، زیرا بدیعبودن زاویة نگاه به ریشههای نظری مسائل و چالشهای اقتصادی برای جامعة علمی کشور دریچة جدیدی در تعمق و تدبر نظریههای بومی اقتصادی گشوده است. مجموعه گفتگوهای حاضر در سال 1378 و 1388 زمانی که واحد بررسیهای اقتصادی اندیشهگستر ایجاد میگردید، انجام شده و در ماهنامه ارگان آن مجموعه به چاپ رسید.

 

مقدمه کتاب:

آرمانخواهی ویژگی انسان است. قضاوت و ارزشگذاری پدیدهها و اعتبارسنجی آنها نیز بر اساس همین آرمانخواهی تعبیر و تفسیر میشود. آرمانخواهی دورنمایی است که انسان در فراسوی حیات خویش تصور و تصویر میکند و سپس زندگی را بر اساس آن انتخاب و طراحی میکند. نوع نگاه انسان به طبیعت و جهان در مجموع به بینشی کلان و کلی در انسان منتهی میگردد که آرمانها از آن منتج میشوند.

بنابراین در ابتدا باید روشن شود که تقسیمبندی جوامع به مدرن و سنتی, صنعتی و غیرصنعتی یا توسعهیافته و توسعهنیافته بر کدامین مبنا استوار است. آیا این تقسیمبندیها حاکی از یک مکتب و نظام فکری است؟ آیا پیش از این که ما یکی از این تقسیمبندیها را بپذیریم، ابتدا نباید به مبانی و پشتوانة آن نظر کنیم و ببینیم که با نظام اعتقادی ما مطابقت دارد یا نه؟

امروزه آرمان توسعة صنعتی در فرا راه اندیشه و خواستههای انسان قرار گرفته است و به مثابه افسانهای و پررمز و راز و پرجاذبه بشریت را به سوی خویش میکشاند. اما معیار این توسعه یافتگی چیست؟ در دو سوی این توسعة صنعتی چه چیزهایی قرار میگیرند؟ آیا معیار این پارادایم، مصرف و درآمد سرانه است؟ آیا جامعه به فقیر و غنی تقسیم میشود؟ آیا میزان ثروتمندی و فقیری تمتع بیشتر یا به عبارت روشنتر مصرف بیشتر است؟

البته باید صریحاً اعلام نمود که جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ همچنان که نمیتواند یک جامعة مصرفزده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جستوجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت آنها منجر گردد. اگر به این نکته توجه نشود، ابعاد روحانی و معنوی و کرامت نفس بشریت در سیلاب فزایندة مدرنیته و در زیر ارابة سنگین ماشینیزم به فساد و تباهی کشیده خواهد شد. بنابراین توسعه و استراژیهای آن را نباید منفک از عدالت معنی و تفسیر نمود و نباید نقش آرمان عدالت را در تدوین راهکار توسعة صنعتی نادیده انگاشت، زیرا این عنصر سازندهی انسان و جامعه و تاریخ است.

آرمانهای انسانی که عدالت بیتالغزل آنهاست، همواره علت نهایی حرکتهای فردی و اجتماعی بشر بوده و هستند. هدف، آن غایت مشخصی است که انسان پیش روی خویش تصور میکند و مسیر خود را به گونهای پیش میگیرد که به آن دست یابد.

در نظام اندیشهای توسعة صنعتی غرب، مصرف یکی از ارکان اساسی زندگی نوین به شمار میرود و اصولاً عرضه و تولید بیشتر هنگامی ضرورت پیدا میکند که تقاضا و مصرف بیشتر در جامعه موجود باشد. تقاضا و مصرف بیشتر نیز مستقیماً از طریق بنگاههای تبلیغی قابل وصول است. از دیگر سو، استفاده از اسطورهگرایی و قهرمانسازی پازل جریان مصرفگرایی را تکمیل خواهد نمود. بنابراین اتوپیای جامعة اسلامی نمیتواند توسعة صنعتی مبتنی بر پارادایم توسعة غربی باشد. اتوپیای توسعة صنعتی غرب مبتنی بر حاکمیت انسان بر زمین است، اما برای جامعة شیعی ما زمینهسازی برای حکومت عدل جهانی و عدالتگستری باید در تدوین استراتژی توسعة صنعتی به عنوان یک اصل بنیادین مورد لحاظ قرار بگیرد ...

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم

   
  

(همکاری در نشر این نوشته برای دیگران) : Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
 
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
 
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
 
قجاوند به روایت همسر شهید
قجاوند به روایت همسر شهید
کتاب قجاوند به روایت همسر شهید روایت زندگی یکی از سرداران دفاع مقدس است که نهمین دوره جایزه ادبی شهید غنی پور بعد از کتاب دا مقام دوم راکسب کرد.این کتای جلد 13 از مجموعه‌ی ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
فهرست برندگان جایزه کورتا اسکات کینگ سال 2013 آمریکا
هر سال جایزه کتاب کورتا اسکات کینگ به بهترین کتاب های کودک که از سوی نویسندگان و تصویرگران آفریقایی- آمریکایی خلق شده اند، تعلق می گیرد. این جایزه که از سال 1969 شروع به کار کرده است برای تجلیل از بهترین تلاش ها در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اهدا می شود.
نگاهی به دو رمان مشهور جهان
درنگی کوتاه بر رمان مروارید و رمان انسان، جنایت و احتمال

رمان انسان، جنایت و احتمال: سیّد باباخان از روستای لاجورد خراسان متّهم شده بود که پس از وقوع زلزله همسرش را با تبر به قتل رسانده و بعد او را زیر یک دیوار دفن کرده است تا به نظر آید که زلزله عامل مرگ زنش بوده و... رمان مروارید: کینو و همسرش خوآنا و نوزادشان در کلبه‌ای کنار ساحل دریا زندگی می‌کردند. آنها خانواده‌ای فقیر بودند. روزی عقرب فرزندشان را گزید و ...
اعلام برنده جایزه برنفورد سال 2012 بریتانیا
جایزه برنفورد بوآس به یاد هنریتا برنفورد و وندی بوآس ویراستار او که هر دو از بیماری سرطان در سال 1999 درگذشتند، اهدا می‌شود و تنها جایزه‌ای است که ویراستار اثر نیز در کنار نویسنده آن به عنوان برنده انتخاب می‌شود. جایزه سالانه برنفورد بوآس به نویسنده و ویراستار نخستین رمان برتر یک نویسنده در حوزه ادبیات کودکان تعلق می‌گیرد.
اعلام برنده جایزه قلم آکرلی سال 2012 انگلیس
جایزه قلم آکرلی سال 2012 به دانکن فالوئل نویسنده انگلیسی رسید. دانکن فالوئل برای کتاب «چگونه ناپدید شویم» این جایزه را به خود اختصاص داد. این جایزه که به اثر ادبی در ژانر زندگینامه خودنوشت تعلق می گیرد، به نویسندگان انگلیسی که در آثارشان از جی.آر.آکرلی الهام گرفته باشند، تعلق می گیرد.
اعلام برنده جایزه پاسکال سال 2012 استرالیا
جیمز بردلی نویسنده و منتقد ادبی، جایزه پاسکال استرالیا را به خانه برد. این نویسنده 45 ساله، با دریافت این جایزه عنوان منتقد ادبی استرالیا در سال 2012 را از آن خود کرد. این نویسنده و منتقد در سالهای اخیر نقش مهمی در زمینه فرهنگی ایفا کرده و پلی بین جوامع سنتی مطالعه و دوستداران مطالعه آنلاین ایجاد کرده است.
نگاهی به مثنوی معنوی
نظری در کتاب کاشف الاسرار و مطلع الانوار

مثنوی معنوی از هنگام شکل گیری تا به امروز یکی از بزرگترین کتب نگاشته شده به زبان صوفیه است. آنچه که مولانا در این کتاب به آن توجه داشته است برای مخاطبان این اثر از حد کمال نیز گذر کرده و در نظر تمامی مریدان این بزرگوار هرچه در اسرار این اثر گران سنگ نظر کنیم معرفت درک حقیقت را بیشتر یاد آور خواهیم شد.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع مطالعات قرآنی
  سیر مطالعاتی با موضوع ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
  1001 کتابی که باید پیش از مردن بخوانید (فهرست 220 تایی که به فارسی ترجمه شده است)
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه پرورش خلاقیت فرزندانتان
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه آمریکاشناسی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع تاریخ معاصر از زمان مشروطه به بعد
  بگو در چه حالی؟ بگویم چه کتابی بخوان!!
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه شناخت وفلسفه اسلامی
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه رسانه و تهاجم فرهنگی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی درباره موضوعات اعتقادی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع سیاست و اندیشه سیاسی
  سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری به روش موضوعی به پیشنهاد استاد نیلی پور
  سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  سیر مطالعاتی با موضوع فرقه های انحرافی
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دینی فرزندان
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دختران
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار