جمعه، 7 اردیبهشت 1397 - 10:09   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
- اندازه متن: + -  کد خبر: 1465صفحه نخست » یک کتاب خوب قدیمیسه شنبه، 30 دی 1393 - 13:04
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلمجامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت آنها منجر گردد. اگر به این نکته توجه نشود، ابعاد روحانی و معنوی و کرامت نفس بشریت در سیلاب فزایندة مدرنیته و در زیر ارابة سنگین ماشینیزم به فساد و تباهی کشیده خواهد شد. بنابراین توسعه و استراژی های آن را نباید منفک از عدالت معنی و تفسیر نمود و نباید نقش آرمان  عدالت را در تدوین راهکار  توسعة صنعتی نادیده انگاشت، زیرا این عنصر سازنده ی انسان و جامعه و تاریخ  است.
  

مشخصات کتاب:

ناشر: انتشارات تعالی اندیشه

نام کتاب: اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی

به کوشش: محمدرضا امینی ـ مجید پرحلم

طراح گرافیک: حسین کریمزاده

ناظر چاپ: حیدر بهرامی

شابک: 7 ـ 2 ـ 94550 ـ 600 ـ 978

شمارگان: 2000 نسخه

نوبت چاپ: اول ـ 1393

بها: 19500 تومان

حقوق چاپ و نشر، محفوظ و متعلق به ناشر است

پست الکترونیک: taali.andisheh@publicist.com

وبگاه: www.tapbook.ir

 

 نحوه خرید کتاب:

تلفن تماس پخش: 88996431 - 88996432

 

2- خرید اینترنتی و تحویل از طریق پست از طریق لینک زیر

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلم

فهرست محتوای کتاب:

پیشگفتار

فصل اول: باید به اصول اقتصادی قانون اساسی نزدیکتر شویم

فصل دوم: نجات اقتصاد ایران

فصل سوم: لانهای بر پرچین آتش‌‌فشان

فصل چهارم: گسترش عدالت اقتصادی

فصل پنجم: قانون اساسی، تبلور گفتمان انقلاب اسلامی است.

فصل ششم: اندیشهی اقتصادی انقلاب اسلامی

فصل هفتم: اقتصاد وسیله است.

فصل هشتم: اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی متولی می­خواهد.

فصل نهم: محصول قانون اساسی؛ نزدیک شدن طبقات اقتصادی جامعه

فصل دهم: عدالت و اخلاق، مؤلفههای اصلی اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی

فصل یازدهم: تضادی بین اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی با اندیشههای علمی وجود ندارد.

فصل دوازدهم: جامعة اسلامی نیازمند توزیع عادلانة درآمد است.

فصل سیزدهم: رویکرد آخرتگرایی در نظریههای اقتصاد اسلامی

نمایــه

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلم

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلم

 

معرفی کتاب:

این کتاب بر آن است که در گفتوگوهایی اکتشافی با صاحبنظران و اساتید اقتصادی حوزه و دانشگاه بتواند ابعاد آن چیزی را به بحث بگذارد که ترکیب واژگانی «اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی» را برای آن ابداع نمودهایم و سپس در اندازة توانمندی و ظرفیت خود، جریانی را برای تبیین مؤلفه‌‌های اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی ‌‌پیگیری نماید. آنچه در این میان مد نظر است، نه انگیزههای اقتصادی انقلاب اسلامی و نه بررسی نظریههای اقتصادی در خصوص رخداد انقلابها و نه ابعاد فقه اقتصاد یا اقتصاد اسلامی است، بلکه بررسی اندیشهای که پدیدة انقلاب اسلامی در حوزة اقتصاد و ابتنای اقتصادی در آیین کشورداری و حکومت داشته، هدف اصلی ما تلقی میگردد. به اعتقاد ما بررسی و تبیین اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی متضمن شناخت همة موضوعهایی است که ذکر آنها رفت، اما این اندیشه را دارای هویتی مستقل نسبت به همة آنچه میدانیم که تاکنون ارائه شده است. طرح این موضوع در میان اساتید و نخبگان اقتصادی بازتاب و استقبال مناسبی داشته است، زیرا بدیعبودن زاویة نگاه به ریشههای نظری مسائل و چالشهای اقتصادی برای جامعة علمی کشور دریچة جدیدی در تعمق و تدبر نظریههای بومی اقتصادی گشوده است. مجموعه گفتگوهای حاضر در سال 1378 و 1388 زمانی که واحد بررسیهای اقتصادی اندیشهگستر ایجاد میگردید، انجام شده و در ماهنامه ارگان آن مجموعه به چاپ رسید.

 

مقدمه کتاب:

آرمانخواهی ویژگی انسان است. قضاوت و ارزشگذاری پدیدهها و اعتبارسنجی آنها نیز بر اساس همین آرمانخواهی تعبیر و تفسیر میشود. آرمانخواهی دورنمایی است که انسان در فراسوی حیات خویش تصور و تصویر میکند و سپس زندگی را بر اساس آن انتخاب و طراحی میکند. نوع نگاه انسان به طبیعت و جهان در مجموع به بینشی کلان و کلی در انسان منتهی میگردد که آرمانها از آن منتج میشوند.

بنابراین در ابتدا باید روشن شود که تقسیمبندی جوامع به مدرن و سنتی, صنعتی و غیرصنعتی یا توسعهیافته و توسعهنیافته بر کدامین مبنا استوار است. آیا این تقسیمبندیها حاکی از یک مکتب و نظام فکری است؟ آیا پیش از این که ما یکی از این تقسیمبندیها را بپذیریم، ابتدا نباید به مبانی و پشتوانة آن نظر کنیم و ببینیم که با نظام اعتقادی ما مطابقت دارد یا نه؟

امروزه آرمان توسعة صنعتی در فرا راه اندیشه و خواستههای انسان قرار گرفته است و به مثابه افسانهای و پررمز و راز و پرجاذبه بشریت را به سوی خویش میکشاند. اما معیار این توسعه یافتگی چیست؟ در دو سوی این توسعة صنعتی چه چیزهایی قرار میگیرند؟ آیا معیار این پارادایم، مصرف و درآمد سرانه است؟ آیا جامعه به فقیر و غنی تقسیم میشود؟ آیا میزان ثروتمندی و فقیری تمتع بیشتر یا به عبارت روشنتر مصرف بیشتر است؟

البته باید صریحاً اعلام نمود که جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ همچنان که نمیتواند یک جامعة مصرفزده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جستوجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت آنها منجر گردد. اگر به این نکته توجه نشود، ابعاد روحانی و معنوی و کرامت نفس بشریت در سیلاب فزایندة مدرنیته و در زیر ارابة سنگین ماشینیزم به فساد و تباهی کشیده خواهد شد. بنابراین توسعه و استراژیهای آن را نباید منفک از عدالت معنی و تفسیر نمود و نباید نقش آرمان عدالت را در تدوین راهکار توسعة صنعتی نادیده انگاشت، زیرا این عنصر سازندهی انسان و جامعه و تاریخ است.

آرمانهای انسانی که عدالت بیتالغزل آنهاست، همواره علت نهایی حرکتهای فردی و اجتماعی بشر بوده و هستند. هدف، آن غایت مشخصی است که انسان پیش روی خویش تصور میکند و مسیر خود را به گونهای پیش میگیرد که به آن دست یابد.

در نظام اندیشهای توسعة صنعتی غرب، مصرف یکی از ارکان اساسی زندگی نوین به شمار میرود و اصولاً عرضه و تولید بیشتر هنگامی ضرورت پیدا میکند که تقاضا و مصرف بیشتر در جامعه موجود باشد. تقاضا و مصرف بیشتر نیز مستقیماً از طریق بنگاههای تبلیغی قابل وصول است. از دیگر سو، استفاده از اسطورهگرایی و قهرمانسازی پازل جریان مصرفگرایی را تکمیل خواهد نمود. بنابراین اتوپیای جامعة اسلامی نمیتواند توسعة صنعتی مبتنی بر پارادایم توسعة غربی باشد. اتوپیای توسعة صنعتی غرب مبتنی بر حاکمیت انسان بر زمین است، اما برای جامعة شیعی ما زمینهسازی برای حکومت عدل جهانی و عدالتگستری باید در تدوین استراتژی توسعة صنعتی به عنوان یک اصل بنیادین مورد لحاظ قرار بگیرد ...

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلم

 

کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی/به کوشش محمد امینی، مجید پرحلم

   
  
کلیدواژه ها: کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، مجموعه گفت و گو با اقتصاددانان ایرانی - محمدرضا امینی - مجید پرحلم


(همکاری در نشر این نوشته برای دیگران) : Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
این کتاب که از منابع آزمون کنکور دکتری رشته نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت است در 19 فصل تدوین شده و توسط تعدادی از دانشجویان رشته نانوفناوری پزشکی زیر نظر دکتر ...
 
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
 
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
 
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
فهرست برندگان جایزه ادبی بیهقی سال 1391 تهران
نخستین دوره «جایزه ادبی بیهقی» برگزیدگانش را شناخت. مراسم اختتامیه این جایزه در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این برنامه گروهی از نویسندگان و شاعران حضور داشتند. این برنامه با همکاری انجمن داستان بیهقی، کانون آوای هم‌اندیشان جوان و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.
در حصار کلمات
نقد و بررسی مجموعه داستان تاهنوز

تاهنوز، مجموعه ای از داستان های پنجاه و پنج کلمه ای است در موضوع دفاع مقدس است. داستان های بسیار کوتاه به اسم های مختلفی در ادبیات امروز ایران شناخته شده است؛ با اصطلاحاتی مثل: داستان بسیار کوتاه، داستان کوتاه کوتاه، مینیمال، داستان صد کلمه ای، داستان پنجاه و پنج کلمه ای، داستان صد و چهل کاراکتری و...
روشنگری ساحت نظریه پردازی انقلاب اسلامی
نگاهی به کتاب احیاگری و مردم سالاری دینی

در کتاب احیاگری و مردم سالاری دینی به ابعاد احیاگری امام خمینی(ره) و مسئله مردم سالاری دینی پرداخته شده است. مولف در بحث احیاگری، ابعاد احیاگری امام (ره) را مورد بررسی قرار داده است. همچنین مولف مردم سالاری دینی را با تکیه بر اندیشه امام(ره) مطرح کرده است.
فهرست برترین‌ کتاب‌های کودک و نوجوان در سال 2010
این فهرست شامل کتاب‌هایی است که یا از سوی کارشناسان و خوانندگان به عنوان کتاب برتر انتخاب شده و یا بیش‌ترین فروش و اقبال را داشته‌اند. با بهترین‌های کتاب کودک و نوجوان از نگاه سایت آمازون، نیویورک تایمز و گاردین آشنا شوید....
اعلام برنده نمایشنامه رادیویی سال 2011 آلمان
نمایشنامه رادیویی «4 استاد کار» کاری از «لیائو یی وو» نویسنده و منتقد چینی به عنوان نمایشنامه رادیویی سال 2011 کشور آلمان برگزیده شد. طبق اعلام آکادمی هنرهای نمایشی، قطعه «4 استادکار» داستان را با زندگینامه این نویسنده پیوند می دهد. از دید داوران این نویسنده روی هم رفته در گفته های منحصر به فرد و کلی موفق است.
اعلام برنده جایزه کاموس سال 2012 پرتغال
جایزه کاموس که برای تجلیل از لوییس دو کاموس شاعر قرن شانزدهم پرتغال اهدا می‌شود، از جوایز بزرگ ادبی پرتغال است که از سال 1988 از سوی پرتغال و برزیل به وجود آمده و ارزش مالی آن 100 هزار یورو(125 هزار دلار) است. این جایزه که به اثری پرتغالی زبان تعلق می‌گیرد به عنوان جایزه نوبل ادبی برای زبان پرتغالی به شمار می‌رود.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع مطالعات قرآنی
  ده کتاب کودک به پیشنهاد فریدون عموزاده‌خلیلی
  سیر مطالعاتی با موضوع فرقه های انحرافی
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه رسانه و تهاجم فرهنگی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه غرب وغرب شناسی
  سیر مطالعاتی استاد اصغر طاهرزاده
  سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  سیر مطالعاتی پیشنهادی در موضوع امامت
  سیر مطالعاتی پیشنهادی با موضوع معاد
  1001 کتابی که باید پیش از مردن بخوانید (فهرست 220 تایی که به فارسی ترجمه شده است)
  سیر مطالعاتی پیشنهادی در موضوع توحید
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دختران
  سیر مطالعاتی با موضوع ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه پرورش خلاقیت فرزندانتان
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دینی فرزندان
  پیشنهاد سیر مطالعاتی درباره موضوعات اعتقادی
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار